Δήμος Μυτιλήνης | Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλών στους δικαιούχους άνευ δημοπρασίας

ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι σύμφωνα με την αριθμ. 38609ΕΞ2023/10-03-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1432/10-03-2023 τεύχος Β’), η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (όμοροι) όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών (μη όμοροι), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο έως και τις 30/06/2023. 

Από την 1η Ιουλίου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2023, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία.

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση (έντυπο Α) στον Δήμο εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.
2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, χρήσεις.
3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Μυτιλήνης.
4. Τοπογραφικό διάγραμμα με αναφορά στις συντεταγμένες της έκτασης και το εμβαδόν της, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται (εις διπλούν).
5. Μισθωτήριο της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. εφόσον παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα.
6. Υπεύθυνη Δήλωση μη κατάληψης χώρου.
7. Σύμφωνη γνώμη Εφορίας Αρχαιοτήτων Λέσβου σε περίπτωση που η παραχωρούμενη έκταση περιβάλλεται ή βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου, μνημείων ή ιστορικών τόπων. Σχετικά με την προσκόμιση του 7ου δικαιολογητικού ο Δήμος Μυτιλήνης έχει εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για θέσεις που είχαν παραχωρηθεί τα προηγούμενα έτη. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το γραφείο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου να ενημερωθούν αν οι θέσεις τους περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου και Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων πίνακα.
8. Επιπλέον για ξενοδοχεία: α) ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός κλινών (θεωρημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας).

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο.

Οι αιτήσεις των όμορων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Μυτιλήνης: 2251350515, 2251350579 καθώς και στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα.
 
Τα ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από εδώ, ενώ διατίθενται και στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο