Συντήρηση – Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Σαπωνοποιείου Πλωμαρίου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Σαπωνοποιείου Πλωμαρίου», εκτιμώμενης αξίας 398.966,03 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 466.790,26 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Περισσότερα

Προκήρυξη αναπαλαίωσης του παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος

ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟ

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες – Έκδοση οικοδομικής άδειας της ενταγμένης πράξης “Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου”», συνολικού προϋπολογισμού 158.329,23 Ευρώ. Το έργο αφορά στην αναπαλαίωση του παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος και στην μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Ο ισόγειος χώρος θα διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ταυτόχρονα όμως θα λειτουργεί και σαν χώρος εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα. Προτείνεται, δε, η κατασκευή δύο ανεξάρτητων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν ως ξενώνες. Η…

Περισσότερα