Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας Θ. Λιβάνιου για τα ΜΜΕ, με τίτλο “Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης”.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ, με την προβλεπόμενη εναρμόνιση:

1. Επανακαθορίζονται i) οι όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και ii) το καθεστώς λήψης ή/και αναμετάδοσης υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στη χώρα μας.

2. Παρέχονται κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, καθώς υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας και ενώσεις αυτών, για τη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας με στόχο ιδίως την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων καθώς και της δημόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού.

3. Απαγορεύεται οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος.

4. Επικαιροποιείται το πλαίσιο :
i) προστασίας ανηλίκων σχετικά με τη λειτουργία των οπτικοακουστικών μέσων (απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συμμετοχή ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων αξιόποινων πράξεων ή δυστυχημάτων, καθώς και ανηλίκων που βρίσκονται σε μειονεκτική – ευάλωτη θέση, σε όλα τα προγράμματα, κ.λ.π.) και
ii) προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

5. Προβλέπεται με Υ.Α., η δυνατότητα λήψης μέτρων, για τη διασφάλιση της κατάλληλης προβολής των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων γενικού συμφέροντος και ιδίως υπηρεσιών που προάγουν την πολυφωνία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτισμική πολυμορφία.

6. Απαγορεύεται, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, η επικάλυψη, η περικοπή, η τροποποίηση ή η διακοπή για εμπορικούς σκοπούς των προγραμμάτων και των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους.

7. Επιτρέπεται, υπό τις οριζόμενες απαγορεύσεις, σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων η τοποθέτηση προϊόντος.

8. α) Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατάλογοί τους περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% (σήμερα δεν ορίζεται ποσοστό).

8. β) Οι πάροχοι, κατά παραγγελία, υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον απευθύνονται ειδικά σε κοινό εντός Ελλάδας, οφείλουν να συνεισφέρουν οικονομικά, κάθε χρόνο, ποσό ίσο με το του κύκλου εργασιών τους στην Ελλάδα που αφορά στην εν λόγω δραστηριότητα είτε
i) για την παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων είτε
ii) για την αγορά δικαιωμάτων σε ελληνικά οπτικοακουστικά έργα που δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει, είτε
iii) καταβάλλοντας το ποσό αυτό σε ειδικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) για την ενίσχυση των ελληνικών παραγωγών. Οι εν λόγω υποχρεώσεις, δεν ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας με χαμηλό κύκλο εργασιών ή χαμηλή θέαση.

9. Απαγορεύεται η :
i) μετάδοση μηνυμάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκειαπαιδικών προγραμμάτων
ii) τηλεπώληση φαρμάκων, για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας και
iii) τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών κ.λπ.

10. Επιτρέπεται η μετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης με ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών.

11. α) Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο (προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των παρόχων πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, προβλέπεται η δημιουργία καταλόγου παρόχων πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο από το Ε.Σ.Ρ., και καθορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση διαφωνίας της Ελλάδας με άλλο κράτος μέλος για τη δικαιοδοσία επί του παρόχου).

11. β) Καθορίζονται τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, για την προστασία των πολιτών (ανηλίκων και ευρέως κοινού) από προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική, ψυχική ή ηθική τους υπόσταση.

12. Προσδιορίζεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

13.Ορίζονται οι, κατά περίπτωση, κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους παραβάτες (παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συνδρομητικών ή μη, κ.λπ.) των υπό ψήφιση αναφερόμενων διατάξεων.

Β’ μέρος

1. Προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής, των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών ή μη γραμμικών, συνδρομητικών ή ελεύθερης λήψης, στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.

2. Επικαιροποιείται το πλαίσιο σχετικά με τη μεταβίβαση ή τον μετασχηματισμό επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης.

3. Επιτρέπεται στους εποπτευόμενους από το Ε.Σ.Ρ. λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς να αλλάξουν, για μία μόνο φορά, τη φυσιογνωμία του προγράμματός τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής προκήρυξης για χορήγηση των αδειών λειτουργίας.

4. α) Προσμετράται ως βαρύνον κριτήριο, για τη χορήγηση άδειας παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών από το Ε.Σ.Ρ., με οικονομικό αντάλλαγμα, η κατοχή άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

4. β) Υποχρεούται η εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ” με διακριτικό τίτλο “DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ως πάροχος δικτύου, να διαθέτει τις αναγκαίες υπηρεσίες στον πάροχο περιεχομένου για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

4. γ) Ορίζεται η 31η.12.2022 ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας (ενημερωτικού γενικού και μη ενημερωτικού περιεχομένου).

4. δ) Παρέχεται η δυνατότητα στους αδειούχους παρόχους περιεχομένου, για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δημοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, να διατηρούν το ελάχιστο κατά το νόμο προσωπικό τους (400 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού ενημερωτικού περιεχομένου ή 50 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου).

4. ε) Περιέρχονται στον προϋπολογισμό του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους οι χρηματικοί πόροι του Ε.Σ.Ρ από τους αδειοδοτημένους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού ενημερωτικού περιεχομένου και είναι άμεσα διαθέσιμοι για χρήση, ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής του ετησίου τιμήματος αδειών.

5. Το υπολειπόμενο, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, ποσό τιμήματος κάθε άδειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή ως εξής:

  • Η οφειλόμενη δόση ποσού 3.500.000 ευρώ για το έτος 2020, απομειώνεται κατά το ύψος των επενδύσεων σε πρόγραμμα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές που διενεργεί ο υπερθεματιστής εντός του ημερολογιακού έτους 2020 και κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 3.450.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ύψος της καταβλητέας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 50.000 ευρώ.
  • Για το χρονικό διάστημα από την 1η.10.2021 και μέχρι εξοφλήσεως του τιμήματος, το υπολειπόμενο ποσό τιμήματος κάθε άδειας (αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση δόσεων και του ποσού της απομείωσης) καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.

6. α) Το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί τις προβλεπόμενες άδειες για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω επιγείων αποκλειστικά πομπών από κατόχους αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, διάρκειας πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ετών ανάλογα με τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία και τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων περιεχομένου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται τεχνικά ζητήματα μη επάρκειας χωρητικότητας δικτύου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου ελεύθερης λήψης, οπότε δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

6. β) Επιβάλλεται υποχρέωση στον κάτοχο άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών ημερησίως να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας οικονομικό αντάλλαγμα ύψους:

  • Δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ για κάθε εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα που μεταδίδει (αντί 15 εκατ. δρχ), το δε συνολικό ποσό ανά έτος άδειας συναρτάται από τη δέσμη που επιλέγει ο πάροχος σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.
  • Τετρακοσίων (400) Ευρώ ανά έτος άδειας για κάθε εικοσιτετράωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που μεταδίδει (αντί 3 εκατ. δρχ),
  • Μισό τοις εκατό (0,5%) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.ο.κ.) και μέχρι του ποσοστού του τρία τοις εκατό (3%) επί των ανωτέρω εσόδων κατ’ ανώτατο όριο (αντί 3,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του).

6. γ) Επανακαθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ετήσιας διάρκειας, την οποία υποχρεούται να καταθέσει κάτοχος της άδειας παροχής των ανωτέρω συνδρομητικών υπηρεσιών μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης (ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, αντί 150 εκατ. δρχ για κάθε 24 ώρες του συνολικού χρόνου τηλεοπτικού προγράμματος με ανώτατο όριο το ποσό του 1,5 δισεκατ. και 50 εκατ. δρχ), κ.λπ.

7. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων (ν.4354/2015), στα εξής, κατά βάση, σημεία:

7. α) Παρέχεται η δυνατότητα στο Ε.Σ.Ρ. να ορίζει το ύψος των πρόσθετων αμοιβών των πάσης φύσεως επιτροπών και ομάδων εργασίας που συγκροτεί στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, με επιβάρυνση πόρων του.

7. β) Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, θα καθορίζονται οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

7. γ) Εξαιρείται ο Διευθύνων Σύμβουλος και o Πρόεδρος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΑΘΗΝΑϊΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.), από το ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, απολαβών ή σύνταξης, ήτοι τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

8. Ορίζεται τριετής παραγραφή για τις παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από το Ε.Σ.Ρ. Περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για την έναρξη, διακοπή και αναστολή της εν λόγω προθεσμίας παραγραφής.

9. Ρυθμίζεται η διαδικασία καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών (3,00) ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και είσπραξής τους, δια μέσου των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η δυνατότητα υπαγωγής τους σε ρύθμιση.

10. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέχρι τριών (3) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, εξειδικευμένων σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενωσιακού δικαίου και εργατικού δικαίου, κατ’ εξαίρεση άλλων διατάξεων.

11. Αναφορικά με τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, προβλέπεται ο διορισμός νέου μέλους για εξαετή θητεία (αντί για το υπόλοιπο της θητείας που ίσχυε) σε περίπτωση που κάποιο μέλος ελλείπει οριστικά (πχ σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης).

12. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ. Συγκεκριμένα:

12. α) Εξαιρούνται οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης i) από την υποχρέωση που αφορά τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, να διαθέτουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετησίων διαφημιστικών εσόδων τους για παραγωγή κινηματογραφικών έργων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ii) έως 31.12.2022, από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων.

12. β) Εντάσσεται στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων και η κάλυψη των οριζόμενων οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών της περιόδου 2017-2020 προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

12. γ) Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών (έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ με απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής).

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο