Απάντηση του Υπουργείου Α.Α. στην αναφορά Παρασκευαΐδη για το Ιχθυοτροφείο στο Σκαλοχώρι

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αναφορά του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτη Παρασκευαϊδη, σχετικά με το αίτημα για Αποτροπή χωροθέτησης Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και εγκατάστασης ιχθυοτροφείων στην περιοχή Μπαλούτσος Σκαλοχωρίου.

Απάντηση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 1307/28-02-2024 Αναφορά

Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. Παρασκευαΐδης, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τον ν.1650/1986 (A’150), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2742/1999 (A’207) κατά το άρθρο 7 παρ. 3 η έκδοση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη χωρική διάρθρωση ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σημασίας (όπως είναι η υδατοκαλλιέργεια) καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς.

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο και αφού εκπονήθηκε ικανός αριθμός μελετών για συγκεκριμένες περιοχές, ακολούθησε η ανάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης σε επίπεδο χώρας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτής, οι οποίες τελικά οδήγησαν στην έκδοση της αριθ.31722/4.11.2011 (Β΄2505) Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». Με αυτό παρέχονται κατευθύνσεις και καθορίζονται κανόνες και κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου και των αναγκαίων υποδομών, με στόχο τη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ δραστηριοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το ανωτέρω Ειδικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών, μεταξύ άλλων, έχουν οριστεί ευρύτερες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), καταρχάς κατάλληλες για υδατοκαλλιέργειες. Οι ΠΑΥ είναι υποδοχείς των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), η θεσμοθέτηση των οποίων είναι ένας από τους κύριους στόχους του Ειδικού Πλαισίου, με προτεραιότητα σε ΠΑΥ με μεγάλη συγκέντρωση μονάδων. Συγκεκριμένα, στην υπόψη περιοχή έχει καθοριστεί η ΠΑΥ B.17 (Μπαλούτσος Σκαλοχωρίου), η οποία περιλαμβάνεται στις περιοχές με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης για ιχθυοκαλλιέργεια.

Επισημαίνεται ότι για κάθε αίτημα ΠΟΑΥ εκπονούνται μελέτες, όπως τεχνική έκθεση, οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας-σκοπιμότητας) και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), στην οποία εκτιμάται, μεταξύ άλλων, η φέρουσα ικανότητα.

Επίσης, οι ΠΟΑΥ δεν είναι αποκλειστικής χρήσης και επιτρέπονται εντός αυτών και άλλες δραστηριότητες, όπως αλιεία, διέλευση σκαφών κ.λπ., υπό την προϋπόθεση να τηρούνται οι από τον νόμο αποστάσεις από τον μισθωμένο χώρο κάθε μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, η ΠΟΑΥ είναι ένας δυνητικός σχεδιασμός και για κάθε επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδας ή ίδρυση νέας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ΠΟΑΥ, γνωμοδοτούν τα συναρμόδια Υπουργεία και οι Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4282/2014 (Α’182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την εν λόγω προτεινόμενη ΠΟΑΥ έχει γνωμοδοτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις που κατατίθενται, καθώς και οι απόψεις από την τοπική κοινωνία και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, που έχει υποβληθεί και για την οποία έχουν ήδη διατυπωθεί οι απόψεις της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας (αρμόδια Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών).

Όσον αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121634/7242/20-12-2019 εγκύκλιος του συνερωτώμενου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός παραμέτρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας».

Διευκρινίζεται ότι η διαχείριση της ΠΟΑΥ γίνεται από τον φορέα της, πλην όμως οι κατά νόμον αρμόδιες Υπηρεσίες (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες) είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση και για τον έλεγχο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στις εκδοθείσες διοικητικές πράξεις για τη λειτουργία των μονάδων και της ΠΟΑΥ και για την προστασία του περιβάλλοντος [ν.4282/2014

«Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α’182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο