Πρόσληψη (4)ων ατόμων στον Δήμο Μυτιλήνης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυτιλήνης που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο