Δήμος Μυτιλήνης | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Ο Δήμος Μυτιλήνης, προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του , για τη χρονική περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2023, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την  Τρίτη  26/7/2022.

Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά δημοτική ενότητα και για το σκοπό αυτό , στην προσφοράς θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν :

  1. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για τους Εμπειροτεχνίτες της αντίστοιχης κατηγορίας.
  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

– Το μέσο ή μέσα που έχουν στην κυριότητά τους

– Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις Δ.Ε. που θα επιλέξουν από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

– Αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την αμοιβή που έχει καθοριστεί από την αρ. 461/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΕΑ46ΜΓΘΓ-ΚΛΥ) του Δήμου Μυτιλήνης.

– Διαθέτουν νόμιμα εκδοθείσα επαγγελματική άδεια χειριστή

Η μη εκπλήρωση των παραπάνω όρων αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της ορισθείσας Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81 132.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στο τηλέφωνο 2251350540 , (κ. Αλεξίου Γεώργιος).

Η Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο