Υπεγράφη η απόφαση για την στεγαστική συνδρομή στους σεισμόπληκτους (Μανταμάδου – Μήθυμνας και Πέτρας)

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, εξασφαλίστηκε η οριοθέτηση των περιοχών καθώς και η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τον σεισμό της 7ης Ιανουαρίου 2023, στις περιοχές της Δυτικής Λέσβου: Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, και Πέτρας.

Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών, αναλαμβάνει η ΔΑΕΦΚ και οι αιτήσεις των πληγέντων ξεκινούν αμέσως μόλις η Υπουργική Απόφαση πάρει και επισήμως ΦΕΚ.

Μέσα σε διάστημα έξι μηνών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να γίνει έλεγχος και να εκδοθεί έκθεση αυτοψίας, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας και φωτογραφίες του ακινήτου.  

Αναλυτικά η απόφαση

 1. Λέσβος: Υπεγράφη η απόφαση για την Στεγαστική Συνδρομή στους σεισμόπληκτους Μανταμάδου, Μήθυμνας και ΠέτραςΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
  1. Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από28.7.1978πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών1978εις περιοχή Βορ.Ελλάδος κλπ.»,η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους867/1979 (Α΄24), 1048/1980 (Α΄101), 1133/1981 (Α΄54),1190/1981 (Α΄203)και1283/82 (Α’ 114),καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 7ης Ιανουαρίου2023,ο οποίος έχει χαρακτήρα φυσικής καταστροφής, σε κτήρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Μανταμάδου, Μήθυμνας και Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 1. Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια από τονσεισμότης7   ης Ιανουαρίου2023,που έπληξε τις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφασηαναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.),η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».
 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
  • Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας)κτηρίου,που έχει πληγεί από τον σεισμό τηςης Ιανουαρίου 2023,εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριοεντός προθεσμίας έξι(6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.της παρούσας απόφασης .

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/- τριας.

 • Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες(σε περίπτωση συνιδιοκτησίας)ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια(σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις),κτηρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής(Σ.Σ.)για:
  • ανακατασκευή,θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός(1)έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.)ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο
  • επισκευή,θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:
   • είτε δέκα οκτώ(18)μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.
   • Είτε ενός(1)έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτήριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παραγράφου2.1)
Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο(2)έτη.

 • ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή(Σ.Σ.)για την ανακατασκευή ή επισκευή των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τον σεισμό του θέματος, το κόστος της οποίας υπολογίζεται σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στα σχετικά κεφάλαια4και6αντίστοιχα της παρούσας απόφασης.

Η ως άνω υπολογιζόμενη Σ.Σ. ανακατασκευής, δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση(αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου)ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτηρίου.

 • Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι/-ες την ημέρα του σεισμού είχαν την πλήρη ή τη ψιλή κυριότητα κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.
 • Σ.Σ .συνίσταται από 80%Δωρεάν Κρατική Αρωγή(Δ.Κ.Α.)που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από20%Άτοκο Δάνειο(Α.Δ.)που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες.
  • Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα του σεισμού περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες είτε όχι ,χορηγείται Δ.Κ.Α .για όλες τις ιδιοκτησίες του/της και έως το μέγιστο όριο των 150τ.μ.από το σύνολο του αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών του/της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται Σ.Σ. με τη μορφή Ατόκου Δανείου(Α.Δ.).

Κατ’εξαίρεση των προαναφερόμενων, Δ.Κ.Α .κα ιΑ.Δ. για όλες τις ανεξάρτητες ιδιοκτησίες του/της δικαιούται ο/η ιδιοκτήτης/-τρια στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)για την ανακατασκευή:
 • Ιερών Ναών(όχι ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς),
 • κτηρίων κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα,
 • κτηρίων τα οποία χαρακτηρίζονται ως μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού, δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός τους μετά την κατεδάφιση και οι ιδιοκτήτες προβούν σε ανακατασκευή αυτών,
 • όψεων κτηρίων οι οποίες χαρακτηρίζονται διατηρητέες σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού.
β)για την επισκευή:
 • φερόντων στοιχείων κτηρίων
 • μη φερόντων στοιχείων για τις παρακάτω κατηγορίες κτηρίων:
  • Ιερών Ναών(όχι ιδιωτικών Ιερών Ναών),
  • κτηρίων κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο,Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α .ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα,
  • κτηρίων τα οποία χαρακτηρίζονται ως μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού
 • όψεων κτηρίων οι οποίες χαρακτηρίζονται διατηρητέες σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού
3.5  Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή για ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων και δεν εκδίδεται άδεια επισκευής από την αρμόδια Υπηρεσία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)σε κτήρια που κατά την ημέρα του σεισμού ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Εγκαταλειμμένο κτήριο, είναι το κτήριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.),π ου εμφανώς προϋπήρχαν του σεισμού και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.

Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτήριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν τον σεισμό και ο/η ιδιοκτήτης/-τρια να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλειμμένου, όπως δηλώσεις(Ε1), (Ε2), (Ε9),

Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας(Ο.Κ.Ω.)των τελευταίων τριών(3)προηγούμενων ετών από τον σεισμό.

β)σε κτήρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ .κτήρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).

γ)σε κτήρια που βρίσκονται σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό και ρέματα,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

 • Στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται στον/στη δικαιούχο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή ο/η ίδιος/-α δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία.
  • Στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις(κτηρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρίες ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά),οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών651/2014, 2472/2022και2473/2022,εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες σε αυτούς προϋποθέσεις.

Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες      ή                    ενώσεις             προσώπων       που                ασκούν                   τακτικά           μια                οικονομική         δραστηριότητα. Επισημαίνονται ιδίως τα ακόλουθα:

α)ΗΣ.Σ. και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνει ο δικαιούχος για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το100%του κόστους αποκατάστασης της ζημίας(επιλέξιμες δαπάνες),ήτοι του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής του κτηρίου, όπως αυτό υπολογίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια4και6, και αποδεικνύεται από τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, παραστατικά και στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται εντόκως από τον/την δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.

β)Βάσει της παρούσας, χορηγείται Σ.Σ. στους/στις ιδιοκτήτες/-τριες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές.

γ)Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτηρίου, πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων(4)ετών από την εκδήλωση του γεγονότος ,σύμφωνα με την παράγραφο3του άρθρου50του κανονισμού651/2014.                                                                                                       

Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου.

Ειδικά στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4)ετών από την εκδήλωση του γεγονότος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του                Κανονισμού 2472/2022 και την παρ. 4του άρθρου49του Κανονισμού 2473/2022.            

δ)Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της Σ.Σ. διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα(10)ετών από την καταβολή της τελευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ.. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν τα σχετικά δάνεια.

ε)Σε περίπτωση που η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο9των Κανονισμών651/2014, 2472/2022και2473/2022,η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικέςενισχύσεις(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/ho me/)για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι(6)μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησης της Σ.Σ., όπως προβλέπεται στην υποπαρ.Β11του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

στ)Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος της Σ.Σ. υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση της ζημίας για την οποία επιδοτήθηκε και να καταθέσει τα σχετικά, κατά περίπτωση, αποδεικτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος αποκατάστασης της ζημίας υπολείπεται της Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.

ζ)Στο    ανωτέρω    πραγματικό    κόστος    αποκατάστασης    δεν    συμπεριλαμβάνεται    ο       Φόρος Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.),εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος βάσει της εθνικής νομοθεσίας για το Φ.Π.Α.

 • Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στο διαδίκτυο βάσει του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας(ΕΕ) 2016/2102και της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας(ΕΕ) 2018/1972)και άλλες διατάξεις(Α΄184)»και επίσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βάσει του ν. 3469/2006 ¨Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις¨ (Α΄131).
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αποκατάστασης ζημιών οι οποίες δεν προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο του σεισμού του θέματος.

4ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ  

 • Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίων είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτηρίων:

α)που έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία ως Επικινδύνως Ετοιμόρροπα(Ε.Ε.)ή Ολοσχερώς κατεστραμμένα

β)που κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από τον σεισμό με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχει προηγηθεί της κατεδάφισης αυτοψία από την αρμόδια Υπηρεσία.

O/Η ιδιοκτήτης/-τρια πρέπει να υποβάλει εντός προθεσμίας ενός(1)έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης, αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, συνοδευόμενη επιπλέον με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Παραστατικά    στοιχεία    διαπίστωσης    της    ύπαρξης    του    κτηρίου(π.χ. φωτογραφίες,  ορθοφωτογραφίες, αεροφωτογραφίες)
  1. Παραστατικά διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του(π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι ιδιοκτησίας, στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., δήλωση περιουσιολογίου( Ε9)πριν την ημέρα του συμβάντος κ.λπ.).
  2. Στοιχεία ότι το κτήριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Δημοτικών τελών, Κοινοτικών τελών, έντυπα Ε1και Ε2,κ.λπ.).
  3. Βεβαίωση της Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτηρίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να εκδώσει Βεβαίωση Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, απαιτείται η έκδοση απόφασης Προϊσταμένου της αρμόδιας χωρικά Διεύθυνσης ότι το κτήριο εμπίπτει στις διατάξεις περί σεισμόπληκτων κτηρίων.

γ)που είναι δομημένα από Ευτελή Υλικά(Ε.Υ.)(ωμοπλίνθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής

διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες)τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί Ε.Ε. αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας ,ουσιαστικής αποκατάστασης ,δηλαδή επισκευής που να εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους.

 • Η ανακατασκευή των κτηρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία,ο/η δικαιούχος μπορεί να κατασκευάσει άλλο ιδιόκτητο κτήριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο, εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλάεντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.
  • Χορηγείται Σ.Σ .ανακατασκευής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α)για κατοικίες το ποσό των€ 1000ανά τ.μ .με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτηρίου τα150τ.μ.

Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρώνται:

 1. βοηθητικοί χώροι κατοικίας(οικιακές αποθήκες)που βρίσκονται εντός του κτηρίου
 2. βοηθητικοί χώροι κατοικίας(χώροι υγιεινής και μαγειρεία)που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου.
 3. κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. β)για Ιερούς Ναούς τ ο ποσό των€ 850ανά τ.μ .για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτηρίου. γ)για κωδωνοστάσια το ποσό των€ 400ανά τ.μ. για το εμβαδό που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου(Η)με το ύψοςh=3,00μ..Το ύψος(Η)ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου(συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου)έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/τρούλου αυτού,

δ)για κτήρια κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο,Ν.Π.Δ.Δ. ,Ο.Τ.Α .ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα,τ ο ποσό των€ 500ανά τ.μ .για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτηρίου,

ε)για αποθήκες(εκτός των οικιακών αποθηκών που αναφέρονται στην παρ.4.3(α)iτου κεφ.4της παρούσας απόφασης καθώς και των επαγγελματικών αποθηκών),στάβλους, αγροικίες εποχιακής χρήσηςκαι κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking),το ποσό των€ 300ανά τ.μ.,και με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτηρίου τα150τ.μ.ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία,

στ)για κτήρια επαγγελματικής χρήσης, το ποσό των€ 500ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτηρίου,

ζ)για κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες ,το ποσό των€ 400ανά τ.μ. για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτηρίου,

η)για κτήρια επαγγελματικής χρήσης ,κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες εάν το εμβαδόν των κλειστών χώρων είναι πάνω από150τ.μ.θα διαιρείται σε τμήματα των150 τ.μ.. Το προκύπτον τελικώς μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει εμβαδόν μέχρι και50τ.μ.θα αμελείται, ενώ αν έχει εμβαδόν πάνω από50τ.μ.τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.

Κάθε τμήμα με εμβαδόν μέχρι150τ.μ.αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα ηΣ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ.,

θ)για Pilotis(η οποία συμπεριλαμβάνεται στους κοινοχρήστους χώρους),30%της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου,

ι)για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα οικοδομών(οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους κοινοχρήστους χώρους π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων κ.λπ.),50%της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου,

κ)για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.Ο.Κ.,70%της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή ανάλογα με τη χρήση τους και με ανώτατα όρια εμβαδού κλειστών χώρων αυτά που αναφέρονται στα σχετικά εδάφια της παραγράφου4.3,

κα)για κτήρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα του σεισμού του θέματος, ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.,

κβ)για κτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή μνημείας  ύμφωνα με το Φ.Ε.Κ .δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού ,και εφόσον μετά την κατεδάφιση του κτηρίου δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός του κτηρίου ως διατηρητέου ή μνημείου και οι ιδιοκτήτες προβούν σε ανακατασκευή αυτών, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. σε κτήρια που χαρακτηρίζεται διατηρητέα μόνο η όψη, το ποσό της ανακατασκευής της όψης υπολογίζεται με χρήση του τιμολογίου επισκευής της υπηρεσίας για διατηρητέα κτήρια και το ποσό της ανακατασκευής του υπολοίπου κτηρίου με τις ισχύουσες τιμές μονάδας ανακατασκευής ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου και με ανώτατα όρια εμβαδού κλειστών χώρων του κτηρίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου4.3,
 2. σε κτήρια που χαρακτηρίζονται ως  μνημεία ή διατηρητέα ή στο σύνολό τους, το ποσό της ανακατασκευής του κτηρίου υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές μονάδας ανακατασκευής ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου για το εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτηρίου, προσαυξημένες κατά20%,

κγ)γιασοφίτες ή πατάρια κύριας χρήσης, 70%της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση τους και με ανώτατα όρια εμβαδού κλειστών χώρων αυτά που αναφέρονται στα σχετικά εδάφια της παραγράφου4.3.

 • Ο/Η δικαιούχος,  προκειμένου να του/της χορηγηθεί το σύνολο της Σ.Σ .,υποχρεούται να ανακατασκευάσει κτήριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το75%του εμβαδού(ή του όγκου στις περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων)του κατεδαφιστέου κτηρίου με βάση το οποίο υπολογίστηκε η Σ.Σ.. Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτήριο έχει εμβαδόν μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού ,η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγείτο ολόκληρη.

5ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ    

 • Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτηρίου που έχει υποστεί βλάβες από τον σεισμό του θέματος, να χρησιμοποιηθεί από τον/την δικαιούχο για αυτοστέγαση(αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτηρίου).

Το αγοραζόμενο κτήριο θα πρέπει:

α)να είναι εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτήριο. Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία,ο/η δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αυτοστέγαση εκτός της Δημοτικής Ενότητας ,αλλάεντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο,

β)να είναι νομίμως υφιστάμενο προ του1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η οποία έχει υλοποιηθεί,

γ)να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προς χρήση ,από την αρμόδια Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι:
 • Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας μεταξύ συζύγων γονέων και παιδιών ή παππούδων- γιαγιάδων και εγγονών δε χορηγείται Σ.Σ..
  • Στις περιπτώσεις που το κτήριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 1955,η στατική επάρκεια του κτηρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς.
  • Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό της υπολογιζόμενης Σ.Σ. ,το νέο κτήριο θα πρέπει να έχει εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το75%του εμβαδού που υπολογίστηκε η Σ.Σ.. Στις περιπτώσεις που το εμβαδόν του νέου κτηρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού ,ηΣ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ως προς το εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ .θα χορηγείτο ολόκληρη.
  • Η Σ.Σ .που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα.
  • Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ .για ανακατασκευή κτηρίου που έχει υποστεί βλάβες από τον σεισμό του θέματος να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτηρίου που βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Στην περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία,ο/η δικαιούχος μπορεί να αποπερατώσει άλλο ιδιόκτητο κτήριο σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του, εκτός της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτηρίου, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε..

6. Επισκευές Κτηρίων   
 • Για την επισκευή όλων των κτηρίων, η Σ.Σ. υπολογίζεται ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτήριο από τον σεισμό του θέματος και σύμφωνα με το Νέο Ενιαίο Τιμολόγιο Επισκευών το οποίο έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία270999/Δ5/05.09.2022 (Β΄4663)απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στο κεφάλαιο3 της παρούσας απόφασης.

Η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και εκδίδεται Άδεια Επισκευής για το σύνολο του κτηρίου.

 • Το ανώτατο όριο της Σ.Σ. για την επισκευή φερόντων στοιχείων κτηρίου           ορίζεται σε€ 300ανά τ.μ.

για το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου.

 • Το ανώτατο όριο της Σ.Σ. για την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτηρίου      ορίζεται σε€ 180ανά τ.μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου.

Επισημαίνεται    ότι    για    κτήρια    με    χρήση    κατοικίας(εξαιρούνται    κατοικίες    που    είναι χαρακτηρισμένες ως διατηρητέες στο σύνολό τους ή ως μνημε.ία),αποθήκης, στάβλου και αγροικίας εποχιακής χρήσης, η Σ.Σ .για την επισκευή μη φερόντων στοιχείων ορίζεται σε€ 180 ανά τ.μ. ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και μέχρι150τ.μ.

Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων της κατοικίας προσμετρώνται, εφόσον έχουν πληγεί:

 1. βοηθητικοί χώροι κατοικίας(οικιακές αποθήκες)που βρίσκονται εντός του κτηρίου
  1. βοηθητικοί χώροι κατοικίας(χώροι υγιεινής και μαγειρεία)που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου.
  2. κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
 • Για κωδωνοστάσια, το εμβαδό που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου(Η)με το ύψος h=3,00μ..Το ύψος(Η)ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου)έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/τρούλου αυτού.
  • Για κτήρια που χαρακτηρίζονται μνημεία ή διατηρητέα στο σύνολό τους σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού, τα ανώτατα όρια της χορηγούμενης Σ.Σ. που προαναφέρονται ,προσαυξάνονται κατά20%.
  • Για κτήρια επαγγελματικής χρήσηςκτηνοτροφικές μονάδεςκαι επαγγελματικές αποθήκες εάν το εμβαδόν των κλειστών χώρων είναι πάνω από150τ.μ.θα διαιρείται σε τμήματα των150τ.μ..Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει εμβαδόν μέχρι και50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν έχει εμβαδόν πάνω από50τ.μ.τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.

Κάθε τμήμα με εμβαδόν μέχρι150τ.μ.αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ., και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.3.4β.

 • HΣ.Σ.επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανακατασκευής του κτηρίου σε περίπτωση που αυτό ανακατασκευαζόταν.
  • Οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτηρίων που κρίνονται επισκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος ,για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με τους περιορισμούς που τίθενται στα προηγούμενα, εφόσον κατεδαφίσουν το κτήριο με δικές τους δαπάνες.
  • Ειδικότερα για την αποκατάσταση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις επιχειρήσεωνκ αι επαγγελματικών χώρωνη Σ.Σ. επιτρέπεται να χορηγηθεί, με τους ίδιους όρους και στου ςμισθωτές

ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση των εν λόγω χώρων,εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση,εκ μέρους των ιδιοκτητών/-τρών μέσα σε45 ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής από τονσεισμό.Μετά την πάροδο των45ημερών το δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Σ.Σ. μπορεί να ασκηθεί και από τον/την ενοικιαστή/-τρια για λογαριασμό του/της αμελούντος/-ούσας ιδιοκτήτη/-τριας.Σε κάθε περίπτωση,η υποχρέωση για την καταβολή των δόσεων του δανείου βαρύνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Σ.Σ. 

 • Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου  Το ποσό τηςΣ.Σ.γιαανακατασκευή κτηρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτήριο υπό ανέγερση)χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρεις δόσεις  ως εξής:Η πρώτη δόση Σ.Σ .καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Σ.Σ. και αντιστοιχεί στο50%του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.Η δεύτερη δόση Σ.Σ .καταβάλλετα ι με την περαίωση του φέροντος οργανισμού του νέου κτηρίου και αντιστοιχεί στο30%του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ..Η τρίτη δόση Σ.Σ. καταβάλλεται με την περαίωση του νέου κτηρίου και αντιστοιχεί στο20% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση κτηρίου, χορηγείται από τη ναρμόδια Υπηρεσία σε δύο            ισόποσες δόσεις,η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή.

 • Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγασηεφόσον αγοράζεται έτοιμο κτήριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.

Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται, η κατεδάφιση του πληγέντος κτηρίου με μέριμνα του/της ιδιοκτήτη/-τριας, η οποία θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία.

 • Επισκευή κτηρίου  

Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτηρίου χορηγείται σε τρεις δόσεις         ως εξής:

 • Η πρώτη δόση Σ.Σ. χ ορηγείται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και αντιστοιχεί στο50% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
 • H δεύτερη δόση Σ.Σ. χορηγείται αφού εκτελεστούν εγκεκριμένες εργασίες επισκευής, των οποίων ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο40%του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.Η δεύτερη δόση Σ.Σ. αντιστοιχεί στο30%του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη δόση Σ.Σ. θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί όλες οι εγκεκριμένες εργασίες επισκευής που αφορούν στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.
 • Η τρίτη δόση Σ.Σ. χορηγείται με την περαίωση των εργασιών επισκευής και αντιστοιχεί στο
20%του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ.

Στις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό της Σ.Σ. είνα ιμέχρι € 5.000,θα χορηγείται εφάπαξ.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι Σ.Σ. υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων τους, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιώνεντός του χρόνου ισχύος της αδείας.

8. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ   

Δύνανται να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής(Σ.Σ.)οινέοι/-ες κτήτορεςπου απέκτησαν τηνπλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτηρίων μετά τον σεισμό του θέματος, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως αυτών.

Στις περιπτώσεις που ο/η προκάτοχος έχει κριθεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής(Σ.Σ.),θα πρέπει στη συμβολαιογραφική πράξη να μεταβιβάζεται το δικαίωμα της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.)(εξαιρείται η περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής).

Δωρεάν Κρατική Αρωγή(Δ.Κ.Α.)δικαιούται ο/η νέος/-α κτήτορας εφόσον:

α)ο/η προκάτοχος του κτηρίου δικαιούταν να λάβει Δ.Κ.Α. για αυτό

και

β)ο/η νέος/-α κτήτορας δικαιούται να λάβει Δ.Κ.Α. για το κτήριο σαν να ήταν στην ιδιοκτησία του/της την ημέρα του σεισμού(ελέγχονται και οι τυχόν άλλες πληγείσες ιδιοκτησίες του/της,με τους περιορισμούς που τίθενται στις παρ.3.4και3.5τουκεφ. 3,της παρούσας απόφασης).

9. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις επισκευής, η αμοιβή μηχανικού για μελέτη-επίβλεψη μειώνεται στο50%της αμοιβής που καθορίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.

 1. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθορίζονται ως δυσπρόσιτες οι περιοχές που βρίσκονται τα πληγέντα κτήρια, τα οποία είτε επισκευάζονται είτε ανακατασκευάζονται σε αυτές, εφόσον δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η προσκόμιση των υλικών και των μηχανημάτων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών. Στις περιοχές αυτές δίνεται προσαύξηση20%στις προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. Στις περιπτώσεις επισκευής κτηρίων προσαυξάνονται κατά20%και οι τιμές του Νέου Ενιαίου Τιμολογίου Επισκευών.

11   ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτηρίου ορίζεται σε δεκαπέντε(15) χρόνια,η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις(24)μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων ορίζεται σε είκοσι πέντε(25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24)μήνες μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατάδύο2ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.τ.λ., επιδοτούμενο κατά100%από τον λογαριασμό τουν. 128/1975 (Α΄178).

Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

 1. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον/την δανειολήπτη/-τρια, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο.

Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας. Για ποσά μέχρι€ 10.000δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης.

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πληγέντων από τον σεισμό του θέματος και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγγραφή υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου, είναι δυνατή η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρόπολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς Ναούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

13.   ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ
 1. Με ειδικό όρο των οικείων δανειακών συμβάσεων, θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους δανείων ή τους/τις νέους/-ες κτήτορες, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ.έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών)και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων,θα υπόκεινται πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες αθροιστικά:

α)Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β)Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειακή σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό10%επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου.

γ)Επιστροφή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων των δανείων που είχαν καταβληθεί εντόκως, με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

 1. Το ποσό της Δ.Κ.Α.,σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους ή νέους/-ες κτήτορες ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με βάση όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση(π.χ.έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών) και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτηρίων, θα επιστρέφεται εντόκως με επιτόκιο υπερημερίας το κοινώς ισχύον για κάθε περίπτωση υπερημερίας.

Πηγή : ertnews.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο