Δυτική Λέσβος | Καθαρισμός των ακάλυπτων χώρων μέχρι τις 30 Απριλίου

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό τους μέχρι την 30η Απριλίου 2024 και να συντηρούν αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου 2024), για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Διαβάστε αναλυτικά τι περιλαμβάνει ο απαιτούμενος καθαρισμός

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

          Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Υπενθυμίζουμε το καινούργιο νομικό πλαίσιο (άρθρο 31, του Ν. 5075/2023) σύμφωνα με το οποίο, μέχρι την 30η Απριλίου 2024, οι συμπολίτες μας οφείλουν να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, στο οποίο να δηλώσουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Η εν λόγω πλατφόρμα βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση του Δήμου Δυτικής Λέσβου εντός ολίγων ημερών για την έναρξη της λειτουργίας της.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των Υπευθύνων Δηλώσεων, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου,  θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των Υπευθύνων Δηλώσεων περί καθαρισμού των οικοπέδων. Σε κάθε περίπτωση, θα προβαίνει σε έλεγχο, κατόπιν σχετικής καταγγελίας.

Στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τότε:

1. Θα τεκμαίρεται η συναίνεσή τους για τον καθαρισμό των ακινήτων από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου.

2. Ο Δήμος, σε περίπτωση που βρεθεί ακαθάριστο οικόπεδο, θα επιβάλλει πρόστιμο 0.50 λεπτών για κάθε τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200€. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά την παρέλευση 10ημέρου από την επιβολή του προστίμου, επιμένει να μην συμμορφώνεται στην υποχρέωση καθαρισμού του ακινήτου, ο Δήμος θα προβαίνει σε καθαρισμό του ακινήτου και θα χρεώνει την δαπάνη καθαρισμού καθώς και την δαπάνη απομάκρυνσης των υλικών στους υπόχρεους.

3. Θα επιβάλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

4. Στους ιδιοκτήτες που έχουν μεν υποβάλει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Υπεύθυνη Δήλωση πλην, όμως, αυτή είναι ψευδής, τότε η πράξη αυτή θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών καθώς και με χρηματική ποινή.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιτρέπεται ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο, προς τον σκοπό άμεσης άρσης του κινδύνου.

Η ασφάλεια και η δημόσια υγεία αποτελεί καθήκον όλων μας. Οφείλουμε να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες προς αποφυγή κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την ανθρώπινη ζωή και τις ιδιοκτησίες του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος – καθώς και να επικοινωνήσουν με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου (τηλ. 2253350253).

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο