Η ΕΛΜΕ Λέσβου για τις επιμορφώσεις εκτός ωραρίου

ΕΛΜΕ ΛΕΣΒΟΥ

Το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Λέσβου, ύστερα από διαμαρτυρίες συναδέλφων – μελών του Σωματεί-ου, καταθέτει τα ακόλουθα:

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ΠΕΚΕΣ, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, αλλά και η ί-δια η ΔΔΕ Λέσβου, να προβαίνουν στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους εκτός διδακτικού ωραρίου -ή ακόμα και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων- με προαιρετική τη συμμετοχή των συναδέλφων σε αυτά. Έ-χουμε φτάσει στο σημείο ακόμα και οι Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων συχνά να ορί-ζονται εκτός εργασιακού ωραρίου, απογεύματα ακόμα και Σαββατοκύριακα.

Οι εκπαιδευτικοί είναι λειτουργοί και βασικό δικαίωμά τους –και ταυτόχρονα υποχρέωση του κράτους-εργοδότη- είναι η παιδαγωγική τους θωράκιση. Είναι όμως και εργαζόμενοι και η τή-ρηση του ωραρίου τους είναι επίσης θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα.

H προαιρετική συμμετοχή σε τέτοιου είδους επιμορφωτικά σεμινάρια είναι ουσιαστικός απο-κλεισμός από αυτά όλων των εκπαιδευτικών που δεν δύνανται –η/και δεν διατίθενται- να συμμε-τέχουν απογεύματα, Σαββατοκύριακα ή με κάθε τρόπο εκτός εργασιακού ωραρίου σε περαιτέρω υπηρεσιακές υποχρεώσεις. Με αυτόν τον τρόπο καλούνται οι εκπαιδευτικοί να θυσιάσουν ελεύ-θερο χρόνο, οικογενειακές κλπ υποχρεώσεις για να επιμορφωθούν, συνθήκη που εκ των πραγ-μάτων αναιρεί την πάγια διεκδίκηση του κλάδου για συνεχή και καθολική παροχή επιμόρ-φωσης, κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στη βάση της υποχρεωτικότη-τας και με την προϋπόθεση της απαλλαγής από τα διδακτικά αντικείμενα και εντός διδα-κτικού – εργασιακού ωραρίου.

Στη βάση αυτή θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες από την πλευρά των Συντονιστών Σχολικής Εκπαίδευσης αλλά και στελεχών της εκπαίδευσης θέτουν τις βάσεις για την απο-δοχή της επικείμενης «αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών και της κατηγοριοποίησης εκπαι-δευτικών και σχολικών μονάδων σε πρόθυμους και μη να την αποδεχθούν. Ιδιαίτερα αν αρ-χίσει να εδραιώνεται η λογική του κυνηγιού των ατομικών προσόντων με την πρόσκτηση βε-βαιώσεων για κάθε είδους σεμινάρια ενόψει της νομοθέτησης της «αξιολόγησης» τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν την κατεξοχήν εξυπηρέτησής της (της παραπάνω λογικής).

Καλούμε τις/τους συναδέλφους να απορρίψουν τέτοιου είδους λογικές και τους ΣΕΕ αλλά και τα στελέχη της εκπαίδευσης να μη συμβάλλουν με τέτοιου είδους ενέργειες στην ε-δραίωση των αντιλαϊκών – αντιεκπαιδευτικών πολιτικών κυβέρνησης και ΥΠΑΙΘ.

Follow us on social media

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο